Meniu Închide

Rezultate așteptate

R1: Management tehnic și financiar realizat

Rezultate imediate estimate:

 • echipă constituită, Plan de management, planificare activități și resurse, instrumente și proceduri operaționale elaborate (de comunicare, de raportare, de monitorizare, de arhivare, matrice WBS etc.), monitorizare și evaluare efectuate, raportări tehnice și financiare interne și externe;
 • PAP, documentații pentru achizițiile din cadrul proiectului, achiziții efectuate, 15 contracte încheiate;
 • 1 site proiect dezvoltat și actualizat periodic, 2 conferințe de presă (lansare, finalizare proiect) organizate și desfășurate, 10 comunicate (lansare, progres, finalizare proiect) elaborate și publicate, informarea și publicitatea proiectului asigurată.

R1 corespunde activității A1 „Managementul proiectului” și contribuie la atingerea obiectivelor de program O6.2, O6.3, O6.4, O6.6, a obiectivelor specifice ale proiectului OS1, OS2, OS3, OS4, OS5 precum și a tuturor indicatorilor de realizare şi cei de rezultat asumați în cadrul proiectului.

R2: 3 programe de perfecționare dezvoltate

Rezultate imediate estimate:

 • 1 programe de perfecționare elaborat pentru a fi supus acreditării (1 plan de învățământ, 1 curriculum pentru formare, 1 suport de curs)
 • 2 programe de perfecționare acreditate

R2 corespunde subactivității A2.1. „Organizarea procesului de formare a specialistilor”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.6 (,,Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive’’), obiectivului specific al proiectului OS1 (“Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc.”

R3: 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competențe

Rezultate imediate estimate:

 • 1 metodologie de selecție GT;
 • 260 cadre didactice participante la programele de perfecționare (13 grupex20 cursanți);
 • 260 chestionare de evaluare a impactului;
 • 12 focus grupuri organizate
 • 1 raport evaluare impact programe de perfecționare.

R3 corespunde subactivității A2.2. „Derularea si monitorizarea programelor de formare”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.6 (,,Îmbunătățirea competențelor ersonalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive’’), obiectivului specific al proiectului OS1 (,,Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative’’), precum și la atingerea indicatorului de rezultat „Personal didactic/personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competente/certificat.”

R4: 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție

Rezultate imediate estimate:

 • 1 metodologie de selecție GT elevi;
 • 480 elevi selectați și înscriși în GT;
 • 1 program de prevenție proiectat pe doua componente, ȘDȘ și AST;

R4 corespunde subactivității A3.1. „Organizarea și proiectarea programului educational de prevenție/PEP”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.3 (,,Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile defavorizate socioeconomic’’), obiectivului specific al proiectului OS2 (,,Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar şi secundar), din care: Elevi din învățământul primar (6-10 ani), Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani)”.

R5: 320 elevi sprijiniți prin programe ,,Școală după Școală”

Rezultate imediate estimate:

 • 1 program educațional SDS ce va cuprinde: planificări săptămânale/grupe, proiectări semestriale/tipuri de activități;
 • 1 metodologie de acordare subvenții;
 • sprijin financiar pentru 320 elevi;
 • 320 elevi participanți la program SDS;
 • 1 kit școlar pentru activitățile cu elevii;

 

R5 corespunde subactivității A3.2. „Derularea si monitorizarea activitatilor de tip Scoala dupa scoala/ ȘDȘ”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.3 (,,Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile defavorizate socio-economic’’), obiectivului specific al proiectului OS2 (,,Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar şi secundar), din care: Elevi din învățământul primar (6-10 ani), Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani)”.

R6: 160 de elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul

Rezultate imediate estimate:

 • 1 program educațional AST ce va cuprinde: planificări săptămânale/grupe, proiectări semestriale/tipuri de activități;
 • 1 metodologie de acordare subvenții;
 • sprijin financiar pentru 160 elevi;
 • 160 elevi participanți la activități educaționale pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul.

R6 corespunde subactivității A3.3. „Derularea și monitorizarea activităților suport pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul – AST”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.3 (,,Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile defavorizate socio-economic’’), obiectivului specific al proiectului OS2 (,,Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar şi secundar), din care: Elevi din învățământul primar (6-10 ani), Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani)”.

R7: 260 de copii sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul suport de educație timpurie

Rezultate imediate estimate:

 • 1 metodologie de selecție GT preșcolari;
 • 1 program support de educație timpurie;
 • 13 fișe de monitorizare (1 fișă/grupă);
 • 200 preșcolari selectați și înscriși în GT
 • 60 antepreșcolari selectați și înscriși în GT
 • 1 metodologie de acordare subvenții
 • sprijin financiar pentru 260 de preșcolari
 • sesiuni de educație parentală lunare

R7 corespunde subactivităților A4.1. „Organizarea și proietarea PSET” și A4.2. “Derularea programului suport pentru educație timpurie/PSET” ; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.2 (,,Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural’’), obiectivului specific al proiectului OS3 (,,Facilitarea participării a 260 copii, proveniți din medii sociale defavorizate, în sistemul de educație timpurie, prin dezvoltarea unui program educațional suport, centrat pe copil’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (copii), din care Roma/Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: Copii 3-5 ani.”

R8: 200 de persoane înscrise și reintegrate în sistemul de educație

Rezultate imediate estimate:

 • 1 metodologie de selecție GT ;
 • 200 persoane selectațe și înscrise în GT;
 • 1 program de reducere a abandonului școlar ADȘ;

R8 corespunde subactivității A5.1. “Organizarea si proiectarea programului ADS”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.4.( ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”), obiectivului specific al proiectului OS4 („Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor”), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Tineri/adulți, din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare”.

R9: 200 de persoane participante la programul ADȘ

Rezultate imediate estimate:

 • 1 program educațional ADȘ implementat conform Metodologie MENCS
 • 1 metodologie de acordare subvenții;
 • sprijin financiar pentru 200 cursanți;
 • 200 de tineri și adulți participanți la program ADȘ;

R9 corespunde subactivității A5.2. “Derularea și evaluarea programului ADȘ”; contribuie la atingerea obiectivului de program O6.4.( ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”), obiectivului specific al proiectului OS4 („Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor”), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Tineri/adulți, din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare”.

R10: 1 rețea de telecentre de educație deschisă activă

Rezultate imediate estimate:

 • 1 telecentru creat și dotat similar cu alte 3 telecentre existente
 • 1 program de instruire în utilizarea tehnologiei;

R10 corespunde subactivității A6.1. „Organizarea si proiectarea activitatilor retelei de TLcentre”; contribuie la atingerea obiectivelor de program O6.3 (,,Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile defavorizate socio-economic’’) si O6.2 (,,Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural’’), obiectivului specific al proiectului OS5 (,,Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii decalajului rural – urban la nivelul județului Tulcea’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar şi secundar), din care: Elevi din învățământul primar(6-10 ani), Elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani)”.

 

R11: 1 concept de educație la distanță implementat

Rezultate immediate estimate:

 • 1 canal de televiune online creat
 • 1 grila de program de difuzare ce va cuprinde transmisii live de emisiuni, cursuri, dezbateri
 • 960 materiale educaționale video de tip resurse educaționale deschise create cu destinatie prescolari(384) si scolari(480) si ADS(96);
 • 480 transmisii live de activități educaționale de tip emisiune, dezbatere sau curs
 • 12 ore de program saptamânal TLV pe săptămână

R11 corespunde subactivității A6.2. „Crearea si difuzarea de continut educational video – TL-viziunea elevilor/TLV”; contribuie la atingerea obiectivelor de program O6.2, O6.3 si O6.4, O6.6, obiectivului specific al proiectului OS5 (,,Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adaptate, cu scopul reducerii decalajului rural – urban la nivelul județului Tulcea’’), precum și la atingerea indicatorului de realizare „Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar şi secundar), din care: Elevi din învățământ

R12: 1 campanie de conștientizare a rolului educației în comunitate dezvoltată

Rezultate imediate estimate:

 • 1 strategie de campanie definită;
 • 1 logo și 1 slogan campanie;
 • 1 pagină facebook creată;
 • 1 site proiect elaborat, cu secțiunea campaniei “TLeducația în comunitate” actualizată;
 • 9 evenimente de tip “Atelier de TLeducație comunitară”;
 • 2 activități motivaționale de vacanță cu 480 participanți;

R12 corespunde subactivităților A6.3. “Dezvoltarea campaniei de constientizare a rolului educatiei in comunitate – TLeducatia in comunitate”; contribuie la atingerea obiectivelor de program O6.2, O6.3, O6.4., O6.6, obiectivului specific alproiectului OS5 (“Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii decalajului rural – urban la nivelul județului Tulcea’’), precum și la atingerea tuturor indicatorilor de realizare și rezultat asumați în proiect.