Meniu Închide

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri defavorizate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.

Măsurile educaționale dezvoltate în cadrul proiectului vor asigura o creștere a participării elevilor și preșcolarilor identificați a fi în situații de risc de părăsire timpurie a școlii, pe o perioadă lungă de timp, va asigura reintegrarea în sistemul de educație a tinerilor și adulților care nu și-au finalizat studiile, creând premisele unei integrări mai bune a acestor persoane în societate. Corpul de specialiști format în cadrul proiectului va putea asigura atât derularea activităților integrate pe perioada acordării finanțării cât și după finalizarea acestora, creându-se la nivelul comunităților vizate prin proiect o practică incluzivă continuă. Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de copii preșcolari și elevi vor putea fi beneficiarii de activități adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale. Preșcolarii implicați în proiect vor avea asigurat un debut optim al școlarității, ce le va facilita participarea cu succes la activitățile școlare și va elimina riscul parasirii timpurii a sistemului de educație. Programul Școala după Scoală și activtățile de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul vor asigura suport și susținere pentru elevii aflați în dificultate, facilitând parcurgerea ciclurilor de învățământ până la finalizarea studiilor obligatorii. Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitățile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabila de persoane, supuse excluziunii sociale. Participarea și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a prsoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.  O creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitățile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunității în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poată integra pe piața muncii. Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientate pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetațenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.

Baza materiala și rețeaua de specialiși formată vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunităților defavorizate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiti, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor initiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS.1. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.

OS.1. este susținut de activitatea A2. Formarea corpului de specialiști pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea părărsirii timpurii a școlii/PTS, care are ca rezultate previzionate: 3 programe de perfecționare acreditate (R2), respectiv 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competențe (R3).

OS.2. Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.

OS.2. este susținut de activitatea A3. Dezvoltarea unui Program Educațional de Prevenție/PEP, care are ca rezultate previzionate: 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție (R4), 320 elevi sprijiniți prin programe ,,Școală după Școală” (R5), 160 de elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul/AST (R6).

OS.3. Accesibilizarea participării a 260 preșcolari, proveniți din medii sociale defavorizate, în sistemul de educație timpurie, prin dezvoltarea unui program educațional de sprijin, adaptat nevoilor copiilor.

OS.3. este susținut de activitatea A4. Dezvoltarea unui program de sprijin pentru educație timpurie/PSET, având următoarele rezultate previzionate: 260 de copii sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul suport de educație timpurie/PSET (R7).

OS.4. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor

OS.4. este susținut de activitatea A5. Dezvoltarea programului A doua șansă/ADȘ pentru reducerea abandonului școlar, având următoarele rezultate previzionate: 200 de persoane înscrise și reintegrate în sistemul de educație (R8), 200 de persoane participante la programul ADȘ (R9).

OS.5. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii decalajului rural – urban la nivelul județului Tulcea.

OS.5. este susținut de activitatea A6. Dezvoltarea și implementarea conceptului TLeducația, având următoarele rezultate previzionate: 1 rețea de telecentre de educație deschisă activă (R10), 1 concept de educație la distanță implementat (R11),  1 campanie de conștientizare a rolului educației în comunitate dezvoltată 12 comunități defavorizate din județ informate și conștientizate cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă (R12).